NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wiemy, że wyjeżdżając na program High School USA – Rok szkolny w USA – możecie mieć dużo pytań i pewnie nawet więcej nowych nasunie się po zapoznaniu się ze wszelkimi informacjami znajdującymi się na naszej stronie. Służymy pomocą!

 1. Jak długo trwa nauka podczas programu High School USA (Rok szkolny w USA)?
  Nauka podczas programu High School USA może trwać jeden semestr (5 miesięcy) lub cały rok szkolny (10 miesięcy).
 2. Kiedy zaczyna się rok szkolny w USA?
  W USA nie ma jednego konkretnego terminu rozpoczęcia nauki, wszystko zależy od stanu/miasta, a czasami nawet szkoły. Wyjazdy na rok szkolny zaczynają się już nawet pod koniec lipca – termin rozpoczęcia będzie jasny jak już będzie znana szkoła, do której będziesz uczęszczać.
 3. Kto jest organizatorem programu High School USA?
  Głownym organizatorem programu High School USA jest istniejąca od 1947 roku, największa i według większości Uczestników najlepsza , amerykańska fundacja Council on International Educational Exchange (CIEE), która jest autoryzowana przez rząd USA (a dokładnie Departament Stanu) do prowadzenia i nadzorowania międzynarodowych programów wymiany młodzieżowej.
 4. Jakie wymagania musi spełniać uczeń, aby zakwalifikować się do programu High School?
  Program High School USA (J-1) przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjanych i licealnych. Z programu może skorzystać młodzież w wieku od 15- 18,5 (w chwili rozpoczęcia roku szkolnego w USA). Kandydat nie może przekroczyć 19 roku życia. Znajomość języka angielskiego oraz stopień komunikatywności Uczestnika muszą umożliwiać swobodne funkcjonowanie w warunkach anglojęzycznych. Poziom języka angielskiego oceniany jest na podstawie wyników testu ELTiS, który przekazywany jest ze strony przedstawicieli CIEE. Średnia ocen powinna wynosić co najmniej 3,75. Decyzja o uczestnictwie w programie powinna być podjęta samodzielnie, ale przy wsparciu i akceptacji najbliższych członków rodziny lub opiekunów.
 5. W jaki sposób selekcjonowane są amerykańskie rodziny, które podejmą się opieki nad Uczestnikiem w ramach programu High School USA?
  Nad odpowiednim doborem rodzin amerykańskich czuwa fundacja CIEE. Wiele amerykańskich rodzin wyraża chęć goszczeznia międzynarodowych Uczestników w swoich domach, jednak celem fundacji jest wybór tych rodzin, które stworzą najodpowiedniejsze warunki, zapewnią pełną i odpowiedzialną opiekę oraz całkowite.
 6. Kto to jest Lokalny Koordynator?
  Przez cały okres trwania programu High School USA każdemu Uczestnikowi przydzielna jest opieka odpowiedniego dla danego regionu USA przedstawiciela fundacji CIEE- Lokalnego Koordynatora. Zadaniem Lokalnego Koordynatora jest przeprowadzenie lokalnego monitoringu nad właściwym przebiegiem programu Uczestnika . Lokalny Koordynator pozostaje w stałym kontakcie z Uczestnikiem programu, jego amerykańską rodziną oraz szkołą. W przypadku jakichkolwiek problemów pojawiających siępodczas trwania programu, obowiązkiem Lokalnego Koordynatora jest podjęcie stosownych działań zgodych z Regulaminem programu.
 7. Czy można wskazać konkretną szkołę lub lokalizację, w której Uczeń podejmie naukę?
  Uczestnik może przekazać swoje preferencje w odniesieniu do szkoły, w której chciałby się uczyć lub lokalizacji, na któej mu zależy, jednak musi to uczynić z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do przyjętych procedur oraz uiścić odpowiednią opłatę za tę usługę.
 8. Jak wygląda procedura przyznania wizy na rok szkolny w USA?
  Przed wyjazdem do USA Uczestnicy otrzymują od nas promesę wizową DS 2019, przesłany przez CIEE. Dokument należy podpisać, a następnie wraz z paszportem, wnioskiem wizowym i opłatą wizową złożyć w ambasadzie US. Na podstawie tych dokumentów w paszport zostanie wklejona wiza J-1 oraz doczepiona promesa wizowa DS 2019. Dokumenty te są podstawą legalnego pobytu Uczestnika programu w USA.
 9. Czy w czasie pobytu w USA Uczestnik programu High School jest ubezpieczony?
  W koszt programu High School USA wliczone jest kompleksowe ubezpieczenie, ważne w USA przez czas trwania nauki, zgodnie z wymogami Rządu USA, obejmujące koszty leczenia ( do 85 000 – 100 000 USD), utratę bagażu, odpowiedzialność cywilną, etc.
 10. Do kiedy powinien być ważny paszport?
  Paszport musi być ważny do pół roku od daty zakończenia programu i powrotu Uczestnika do Polski.
 11. Czy łatwo jest przystosować się do nowych warunków życia i nauki?
  Pierwsze dni pobytu w USA nie zawsze należą do tych łatwych. Bardzo często towarzyszy im tęsknota za domem i szok kulturowy. Zadaniem amerykańskiej rodziny jest stworzenie przyjaznych warunków i atmosfery sprzyjających przystosowaniu się do sprawnego funkcjonowania Uczestnika w amerykańskim społeczeństwie.
 12. Co to jest Orientation Meeting?
  Orientation Meeting, to jest szkolenie, które odbywa się zaraz po przyjeździe Uczestnika na rok szkolny w USA- najczęściej w Nowym Jorku lub San Francisco. Szkolenia mają przede wszystkim na celu oswojenie Uczestników z regulaminem programu, nowymi warunkami życia, ale dodatkowo przewidują bardzo atrakcyjny program integracyjno- rozrywkowy w postaci zwiedzania, quizów i wspólnych posiłków w amerykańskich restauracjach.
 13. Czy Uczestnik jest odbierany z lotniska?
  Wszyscy Uczestnicy odbierani są z lotniska przez przedstawicieli CIEE, a następnie zawożeni są do hotelu, gdzie zorganizowany jest nocleg oraz posiłki. Jest to integralna część szkoleń Orientation Meeting.
 14. Jak dojechać do „nowej” rodziny?
  Po zakończeniu szkoleń Orientaion Meeting zadaniem każdego Uczestnika jest indywidualne dotarcie do amerykańskiej rodziny. W celach bezpieczeństwa, Uczestnik z odpowiednim wyprzedzeniam dowiaduje się o lokalizacji, do której musi dojechaćlub dolecie. Przedstawiciele CIEE, w ramach organizowanych szkoleń Orientation Meeting, odwożą Uczestników programu z hotelu na stosowny terminal lotniska, udzielają wszytkich niezbędbnych instrukcji dotyczących podróży i kierują do odpowiednich stanowisk obsługi pasażerów.
 15. Co to jest SEVIS?
  SEVIS to system wprowadzony przez Rząd Stanów Zjednoczonych w celu monitorowaia przepływu Uczestników międzynarodowych programów edukacyjno- kulturowych. Obowiązkiem każdego Uczestnika programu High School jest przekazanie przedstawicielom CIEE w określonym czasie pełnych danych dotyczących miejsca zamieszkania oraz szkoły, do której będzie uczęszczał.
 16. W jaką kwotę powinien być zabezpieczony Uczestnik programu, aby ponieść koszty związane z własnymi wydatkami i w jaki sposób należy przechowywać pieniądze?
  Każdy Uczestnik z pomocą rodziców lub opiekunów musi dokonać zestawienia swoich indywidualnych potrzeb związanych z nauką oraz czasem wolnym. Takie zestawienie pomoże oszacować koszty, jakie tygodniowo będzie ponosił Uczestnik podczas pobytu w USA.
  Aby bezpiecznie przechowywać swoje środki, wskazane jest otwarcie konta w USA, jednak aby to uczynić Uczestnik musi być posiadaczem numeru Social Security. Amerykańskie rodziny pomagają przy dopełnieniu niezbędnych formalności. Okres oczekiwania na kartę Soacial Security wynosi około 4-6 tygodni. W tym czasie warto poprosić rodzinę Amerykańską o przechowanie środków finansowych w bezpiecznym miejscu.
  Zalecana prze organizatora mieięczna kwota kieszonkowego to 150 -200 USD.
 17. Czy Uczestnikowi programu High School USA przydzielane są obowiązki podczas pobytu w amerykańskiej rodzinie?
  Uczestnik programu High School USA zobligowany jest do przestrzegania zasad i zwyczajów przydzielonej mu rodziny i akceptowania nadanych mu przez nią obowiązków.
 18. Czy Uczestnik Programu High School może korzystać z Internetu i telefonu podczas pobytu u amerykańskiej rodziny?
  Uczestnik programu ma możliwość korzystania zarówno z telefonu jak i Internetu, wyłącznie na warunkach uzgodnionych z amerykańską rodziną, u której będzie gościć.
 19. Czy Uczestnik programu High School może prowadzić samodzielnie pojazdy?
  Prowadzenie lub zakup samochodu, motocyklu lub inngo ojazdu wymagającego prawa jazdy, jest zabronione. Prowadzenie pojazdu jest dozwolone jedynie podczas zajęć i ćwiczeń, wyłącznie pod opieką uprawnionego instruktora szkoły, specjalizującej sięw organizacji kursów prawa jazdy. Otrzymanie prawa jazdy nie uprawnia Uczestnika do prowadzenia pojazdów na terenie USA.
 20. Czy Uczestnik programu High School może palić?
  Uczestnicy programu, którzy w aplikacji deklarują, ze nie palą, muszą postępować w myśl tej zasady. Uczestnicy, którzy deklarują swój nałóg, muszą dostosować się do zasad panujących w amerykańskiej rodzinie i szkole.
 21. Jakie środki podejmuje Lokalny Organizator w przypadku zaistnienia problemów w zachowaniu lub nauce Uczestnika programu High School?
  W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika programu High School USA, Lokalny Koordynator ma obowiązek zastosować wszelkie przewidziane w Regulaminie środki zapobiegawcze. W przypadku sytuacji ekstremalnych Uczestnik może być zmuszony do zakończenia programu.
 22. Czy można kilka razy skorzystać z programu High School?
  Z programu High School USA na wizie J-1 można skorzystać tylko raz, natomiast na dodatkowy rok szkolny w USA można wyjechać na wizie F-1 (program High School PLUS – F-1).
 23. Czy można podjąć dorywczą pracę podczas pobytu na programie High School USA posiadając pozwolenie na pracę w postaci karty Social Security?
  Nie. Praca podczas trwania programu High School USA nie jest dozwolona. Uczestnik może wykonywać jedynie sporadyczne okresowe zajęcia związane z opieką nad dziećmi, „babysiting” lub pomoc w ogródku „yard work”.
 24. Kiedy kończy się  Rok szkolny w USA? Kiedy Uczestnik musi opuścić USA?
  Program High School USA oficjalnie kończy się po dwóch tygodniach od daty zakończenia szkoły przez Uczestnika. Jeśli Uczestnik decyduje się opuścić amerykańską rodzinę w chwili zakończenia szkoły, jest to wówczas jednoznaczne z zakończeniem programu i Uczestnik musi w trybie natychmiastowym poczynić przygotowania powrotu do kraju.
  W ramach wizy J-1 Uczestnikowi programu High School przysługuje prawnie 30 dodatkowych dni, podczas których może pozostać legalnie na terenie USA, jednak decydując się na taki pobyt Uczestnik nie pozostaje dłużej pod opieką sponsora programu CIEE, którego granice odpowiedzialności kończą się na tym etapie. Podróże, które Uczestnik planuje w tym czasie przedsięwziąć , pozostają wyłącznie w gestii Uczestnika. Uczestik musi opuścić teren Stanów Zjednoczonych przed upływem 30 dni.
 25. Jakich formalności należy dopełnić w przypadku chęci podróżowania poza granicami USA?
  Wszelkie podróże poza granicami USA muszą odbyć się w trakcie ważności promesy wizowej DS2019. Należy skontaktować sięz siedzibą CIEE w Portland minimum 2 tygodnie przed podróżą i wysłać promesę pod wskazany adres w celu opatrzenia odpowiednią procedurą przez przedstawicieli CIEE.
 26. Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu DS2019 podczas pobytu w USA?
  Należy natychmiast skontaktować się z główną siedzibą CIEE w Portland. CIEE wystawi Uczestnikowi nowy dokument, co będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia kwoty 25 USD.
 27. Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia wizy J-1 podczas pobytu w USA?
  Należy niezwłocznie skontaktować się z główną siedzibą CIEE w Portand oraz z Ambasadą RP w USA.
 28. Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty I- 94 podczas pobytu w USA?
  Należy niezwłocznie skontaktować się z główną siedzibą CIEE w Portland w celu zasięgnięcia porady. Karta I-94 wydawana jest wyłącznie na pokładzie samolotu, przed lądowaniem w USA. Procedura ubiegania się o nową kartę jest bardzo trudna, dlatego zalecane jest staranne przypięcie karty I-94 do paszportu oraz zrobienie kopii wszystkich dokumentów programowych.
 29. Czy rodzice mogą odwiedzić Uczestnika podczas trwania programu High School USA?
  Rodzice mogą odwiedzić Ucestnika podczas trwania programu wyłącznie w przypadku programu rocznego, w wyznaczonym przez CIEE terminie. W przypadku programu semestralnego, odwiedziny nie są dozwolone w regulaminie programu.
 30. Co zrobić w przypadku, gdy Uczestnik nie zaszczepi się zanim rozpocznie rok szkolny w USA?
  Zalecane jest zaszczepienie Uczestnika przed rozpoczęciem. Jeśli Uczestik nie zaszczepi sięw Polsce, rodzice Uczestnika muszą przesłać przedstawicielom CIEE dokument upoważnijący do dokonania szczepienia w USA. Koszty szczepienia w USA wynoszą okolo 50 USD i nie są objęte ubezpieczeniem programowym.
 31. Czy można przedłużyć program High School na następny rok szkolny w USA?
  Program na wizie J-1 może trwać maksimum 10 miesięcy. Jeśli Uczestnik przebywający na programie semestralnym (5m-cy) zdecyduje się pozostać w USA dłużej, możliwe jest rozpoczęcie procedury przedłużenia programu decyzją przedstawicieli CIEE. Jeśli uczestnik jest na wizie J-1 lub F-1 to w obu przypadkach istnieje możliowść przedłużenia programu, ale jedynie na wizie F-1.