najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest Podatek Awaryjny (emergency Tax)?

Podatek Awaryjny jest podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, w której dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy:
– zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej w odniesieniu do danego pracownika, bądź Karty Podatkowej (Tax Deduction Card) lub formularza P45 za bieżący rok
– pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 wskazujący, Ze zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego
– pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 bez numeru PPS i bez wskazania, że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego.

2. Co to jest PPS (Personal Public Service)?

Jest to numer identyfikacji podatkowej.

3. Co to jest formularz P50?

Dokument, który przedkłada się w urzędzie skarbowym, będąc osobą bezrobotną, czyli nie zatrudnioną na terenie Irlandii.

4. Co to jest Statement of Earning?

Pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu i kwocie potrącanego podatku. Może zastąpić P45 lub P60.

5. Co to jest “tax kredyt”?

System podatkowy przewiduje wiele tzw. tax kredytów. Przyznaje się je w zależności od okoliczności, w jakich znalazł się podatnik. Są to tzw. zaliczki na podatek dochodowy. Pomniejszają one zobowiązanie podatkowe na koniec roku podatkowego.

Najczęściej składają się z:
– indywidualnego kredytu
– PAYE kredyt
– wydatków na mieszkanie (potrzebna umowa najmu)
– wydatków na szkołę (potrzebne dane szkoły i oryginały dowodów wpłat na cele audytu)

6. Czy można odzyskać podatek, jeśli płacony był tylko u jednego z dwóch pracodawców?

Tak, ale do urzędu skarbowego muszą być zgłoszone dochody od wszystkich pracodawców łącznie.

7. Kto może ubiegać się o zwrot podatku?

Osoby, których jedynym źródłem zatrudnienia była umowa o pracę.